white&green

blue

brown

red

mixcolour

white&light colour

yellow

green

pink

white

purple

orange